Koopgoot Rotterdam

In gebieden waar intensief wordt samengewerkt volgens de Veilig Ondernemen methodiek, worden zichtbare resultaten geboekt. Deze uitkomsten vertalen zich enerzijds in een grotere veiligheidsbeleving bij ondernemers, hun werknemers en hun klanten en daarnaast in minder criminaliteit en een hogere aangiftebereidheid. Om Veilig Ondernemen tot een succes te maken is het belangrijk ondernemers betrokken te houden, en hen zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. Die conclusies staan in de Monitor Veilig Ondernemen die wethouder Dominic Schrijer (Wijkeconomie) vandaag heeft gepresenteerd. Het is voor het eerst dat in de monitor ook de veiligheidsbeleving van ondernemers is meegenomen.

De Monitor Veilig Ondernemen is opgezet om een stedelijk beeld te kunnen schetsen van de veiligheidsbeleving van ondernemers in Rotterdam en de verschillende deelgemeenten. In 2005 is de Monitor Veilig Ondernemen voor het eerst uitgebracht. In de periode januari – maart zijn zo’n 6.000 ondernemers in Rotterdam bevraagd over hun gevoel van veiligheid. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld (on)veiligheidsgevoelens, criminaliteit en aangiftebereidheid. De resultaten hiervan zijn samen met de aangiftecijfers van de politie en de uitkomsten van het signaleringsinstrument winkelgebieden verwerkt in de Monitor Veilig Ondernemen.

Uit de monitor blijkt dat ondernemers in Delfshaven en Overschie zich in het afgelopen jaar veiliger zijn gaan voelen. Extra aandacht verdienen ondernemers in het Stadscentrum, Feijenoord en IJsselmonde. Het onderzoek maakt het mogelijk om op basis van de resultaten samen met ondernemers te zoeken naar mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren.

Veilig Ondernemen uitgebreid

Veilig Ondernemen is een van de prioriteiten binnen de Rotterdamse veiligheidsaanpak. De gemeente Rotterdam heeft verschillende instrumenten om de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren. Naast de regeling Bedrijven­VerbeterGebieden (BVGÂ’s) en het project Kansenzones wordt sinds 2003 op een aantal plekken gewerkt met het project Veilig Ondernemen. Binnen dit project wordt op intensieve wijze samengewerkt tussen ondernemers, deelgemeenten, politie, Kamer van Koophandel, ondernemers­federaties en het Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam.

Omdat de aanpak vruchten afwerpt, worden de Veilig Ondernemen projecten de komende tijd uitgebreid.

Signaleringsinstrument

Rotterdam wil kwetsbare winkelgebieden gericht kunnen aanpakken. Om die reden is het Signaleringsinstrument Winkelgebieden ontwikkeld. Hiermee kan de relatie tussen de (economische) ontwikkeling van alle Rotterdamse  winkelgebieden en de ontwikkeling van veiligheid in kaart worden gebracht. Door een signaalindicator (aantal aangiften en meldingen, (on)veiligheidsgevoel, etc.) af te zetten tegen een weerbaar­heidsindicator (leegstand, WOZ-waarde per vierkante meter, gemiddeld vloeroppervlakte, mutatiegraad, etc.) is direct zichtbaar welke gebieden aandacht verdienen. Volgens wethouder Schrijer biedt dit instrument goede aanknopingspunten: “We kunnen nu prioriteiten stellen en maatwerk toepassen. Waar moeten we niet-rendabel winkelgebied saneren door goede afspraken te maken met corporaties en de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) en waar kunnen we reguleren door het stellen van vestigings- en toetredingseisen, om zo de kwaliteit van nieuwe onder­nemingen te garanderen?”

 

Investeren

Daarnaast wil Schrijer blijven investeren in kwalitatief hoogstaande winkelgebieden in de stad. Op dit moment gebeurt dat al met de regeling Kansenzones en de nieuwe regeling BedrijvenVerbeterGebieden (BVGÂ’s). In het project Kansenzones kunnen ondernemers bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op maximaal 50% investeringspremie. De regeling BedrijvenVerbeterGebieden stimuleert ondernemers gezamenlijk te investeren in de verbeteringen op het gebied van schoon, heel en veilig.

De wethouder komt binnenkort met het Programma Detailhandel, waarin de drie pijlers saneren, reguleren en investeren in winkelgebieden verder worden uitgewerkt.