De gemeente Rotterdam is voornemens volgende week te starten met de bouw van de tijdelijke dagopvang van (verslaafde) dak- en thuislozen uit de Pauluskerk aan het Couwenburg. Tegen de afgifte van de bouwvergunning was door omwonenden bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. In die procedure hebben de bewoners de rechter gevraagd deze bouwvergunning te schorsen. De Raad van State heeft echter in haar uitspraak van vandaag (15 mei) besloten die schorsing op te heffen. Hierna is de bouwvergunning weer van kracht geworden. De gemeente heeft de uitspraak van de rechter afgewacht alvorens met de bouwactiviteiten te starten. De gemeente verwacht de opvangvoorziening begin augustus 2007 te kunnen openen. 

Al in 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de locatie van deze tijdelijke dagopvangvoorziening op het veldje aan het Couwenburg in Rotterdam-centrum. De voorziening is nodig omdat na de nieuwbouw van de kerk aan de Mauritsweg de dagopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen op die plek niet meer terugkomt. De dagopvangvoorziening wordt aan het Couwenburg neergezet voor een periode van maximaal 5 jaar (tot uiterlijk 1 mei 2012).

Tegen de afgifte van de bouwvergunning is door zo’n 360 omwonenden bezwaar gemaakt. Na behandeling van de inhoudelijke bezwaren tijdens een openbare hoorzitting heeft de algemene bezwaarschriftencommissie het college van burgemeester en wethouders geadviseerd de bezwaren niet-ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren. Het college heeft op 10 april 2007 dit advies overgenomen. Hierna is de gemeente naar de rechter gestapt met het verzoek de schorsing van de bouwvergunning op te heffen.

De geplande opvangvoorziening heeft al een beheerscommissie waarin onder andere buurtbewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van gemeente en deelgemeente, hulpverleners en de politie zitting hebben. Zij maken concrete afspraken om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

De gemeente Rotterdam is per 1 januari 2006 gestart met een nieuw beleid voor de opvang en hulpverlening aan Rotterdamse dak- en thuislozen: Centraal Onthaal. Dit nieuwe beleid moet binnen enkele jaren leiden tot een behoefte aan minder laagdrempelige opvangplekken in de stad.