Staat van Rotterdam: Betrokkenheid begint in de buurt

ProgrammaÂ’s maken per buurt sluit aan bij de beleving van Rotterdammers. Meer dan de helft van de Rotterdammers voelt zich verbonden met hun straat, buurt of de stad. Hoe dichter bij huis, hoe meer de Rotterdammer mee wil praten en zich wil inzetten voor de leefomgeving. De gebiedsgerichte aanpak sluit aan bij de beleving van de Rotterdammers en vergroot de kans op burgerparticipatie bij de aanpak van buurten en vooral straten. Deze conclusie trekt de gemeente uit het rapport de Staat van Rotterdam. 

De Staat van Rotterdam beschrijft hoe Rotterdam ervoor staat, welke veranderingen zich voordoen en wat de Rotterdammers daarvan merken en vinden. Kort gezegd geeft de Staat van Rotterdam antwoord op de twee vragen van het stadsbestuur: ‘Zijn we met de goede dingen bezig en doen we deze dingen goed?Â’. 

De Staat van Rotterdam komt jaarlijks uit. De cijfers beperken zich niet tot de zogenaamde harde objectieve gegevens, maar geven nadrukkelijk ook aandacht aan de waardering van Rotterdammers, Rotterdamse bedrijven en mensen die Rotterdam bezoeken. 

Meedoen

Gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om mensen mee te laten doen. Meedoen, is het motto van dit college. Meedoen op de arbeidsmarkt en meedoen op school.

Rotterdam heeft de laagste participatiegraad en de meeste bijstandsgerechtigden van de vier grote steden. Dat is geen nieuw gegeven. Al eerder maakte de gemeente werk tot één van de speerpunten van het beleid. Op dat gebied liggen er volop kansen voor startende ondernemers, vooral in de buurt, zo blijkt uit de Staat van Rotterdam. Een positieve ontwikkeling is bijvoorbeeld het grote aantal aanvragen (meer dan 750) van ondernemers om te investeren in de kansenzones in de oude wijken. 

Uitstroom tegengaan

Rotterdam wil mensen met een goede opleiding binden aan de stad. Ze wil de uitstroom van deze groepen tegengaan. Op dit punt geeft de Staat reden tot optimisme. De bevolkingssamenstelling stabiliseert zich, de uittocht lijkt af te nemen, het gemiddeld huishoudinkomen is gelijk gebleven en het relatieve aandeel gezinnen is licht toegenomen.

Om deze trend te versterken zet de gemeente in op een aantal sporen. Zo kiest het college voor de bouw van duurdere woningen en het onderhoud van een schone, veilige en aantrekkelijke woonomgeving. 

Ook wil het college talentvolle jongeren, studenten en net afgestudeerden binden aan de stad. Rotterdam heeft veel studenten en het aantal stijgt jaarlijks, maar de studenten en afgestudeerden vestigen zich nog te weinig in de stad.

De kracht van de stad ligt in de vele culturele mogelijkheden, het internationale karakter en de uitgaansmogelijkheden. Deze aspecten spreken vooral jongeren aan. Voor de hoger opgeleiden met kinderen moet de stad zorgen voor goed onderwijs. Een brede school met voor- en naschoolse opvang is essentieel voor het behouden van die huishoudens in de stad.

Ook een schoon milieu is voor mensen een belangrijke reden om in de stad te blijven wonen. Rotterdam profileert zich daarom als koploper op milieugebied. Het college zet met het Rotterdam Climate Initiative sterker dan ooit in op duurzaamheid, met als inzet halvering van de CO2 uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990.