Tippelzone Keileweg definitief gesloten

Afgelopen nacht is de tippelzone aan de Keileweg definitief gesloten. Om 00.00 uur is het hek dichtgegaan. Om vier uur vannacht reden takelwagens van gemeentewerken het terrein op om de schotten die de afwerkplaatsen vormden weg te halen. De zone is gesloopt en in gebruik genomen als opslagplaats van Gemeentewerken. Ook de opvangvoorziening ‘Keetje Tippel’ is dicht.

Op de laatste avond waren er ongeveer 15 vrouwen op de zone. De meeste van hen zijn aan het eind van de avond meegegaan met BoumanGGZ naar een zorgcentrum. 

Na de bekendmaking van de sluiting op 1 september j.l. is het aantal prostituees en bezoekers sterk afgenomen. Per avond waren er zoÂ’n 15 prostituees werkzaam, eind augustus waren dat er nog 33. 

Straatprostitutie is en blijft verboden in Rotterdam. De politie controleert intensief op overtreding van dit verbod.

Rampencampagne van start

Tornado’s en tsunami’s zullen in Nederland niet zo gauw voorkomen. Maar de kans op grote, uitslaande branden, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of langdurige uitval van gas, stroom en water is er wel degelijk. Deze week is de rampencampagne ‘Denk Vooruit’ van start gegaan. Om mensen bewust te maken van risico’s en te zorgen dat zij zich voorbereiden op een eventuele ramp.

Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Dat is de rode draad van de net gestarte campagne. Het is een vervolg op de campagne ‘Als de sirene gaat…’. ‘De meesten kennen die spotjes wel: een winkelcentrum met de aankondiging wanneer deze door een gifwolk gaat sluiten of een tankauto waar op staat wanneer deze ontploft. Het benadrukt dat rampen natuurlijk niet te voorspellen zijn’, vertelt Anneke Maljaars van Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam. ‘Veel campagnes leggen uit wat je moet doen als de sirene gaat of als er iets gebeurt. De campagne die nu loopt is gericht op de voorbereidingen: mensen laten inzien dat er bepaalde risico’s zijn en wat zij vooraf kunnen doen.’

Vooruit denken dus. Bijvoorbeeld over een noodadres indien het huis volstroomt met water, maar ook door kostbare spullen niet in kelders op te slaan, nooduitgangen te checken in gebouwen en weten waar in huis gas, licht en water worden uitgeschakeld. Het is allemaal te lezen op de vernieuwde website www.crisis.nl. Hier staat informatie over alle voorkomende rampen en checklists met voorbereidingen en hoe te handelen tijdens de ramp. Door vijf korte vragen te beantwoorden kan […] Continue Reading…

Betrokkenheid begint in de buurt

Staat van Rotterdam: Betrokkenheid begint in de buurt

ProgrammaÂ’s maken per buurt sluit aan bij de beleving van Rotterdammers. Meer dan de helft van de Rotterdammers voelt zich verbonden met hun straat, buurt of de stad. Hoe dichter bij huis, hoe meer de Rotterdammer mee wil praten en zich wil inzetten voor de leefomgeving. De gebiedsgerichte aanpak sluit aan bij de beleving van de Rotterdammers en vergroot de kans op burgerparticipatie bij de aanpak van buurten en vooral straten. Deze conclusie trekt de gemeente uit het rapport de Staat van Rotterdam. 

De Staat van Rotterdam beschrijft hoe Rotterdam ervoor staat, welke veranderingen zich voordoen en wat de Rotterdammers daarvan merken en vinden. Kort gezegd geeft de Staat van Rotterdam antwoord op de twee vragen van het stadsbestuur: ‘Zijn we met de goede dingen bezig en doen we deze dingen goed?Â’. 

De Staat van Rotterdam komt jaarlijks uit. De cijfers beperken zich niet tot de zogenaamde harde objectieve gegevens, maar geven nadrukkelijk ook aandacht aan de waardering van Rotterdammers, Rotterdamse bedrijven en mensen die Rotterdam bezoeken. 

Meedoen

Gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om mensen mee te laten doen. Meedoen, is het motto van dit college. Meedoen op de arbeidsmarkt en meedoen op school.

Rotterdam heeft de laagste participatiegraad en de meeste bijstandsgerechtigden van de vier grote steden. Dat is geen nieuw gegeven. Al eerder maakte de gemeente werk tot één van de speerpunten van het beleid. Op dat gebied liggen er volop kansen voor startende ondernemers, vooral in de buurt, zo blijkt uit de Staat van Rotterdam. Een […] Continue Reading…

Bouw Couwenburg van start

De gemeente Rotterdam is voornemens volgende week te starten met de bouw van de tijdelijke dagopvang van (verslaafde) dak- en thuislozen uit de Pauluskerk aan het Couwenburg. Tegen de afgifte van de bouwvergunning was door omwonenden bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd. In die procedure hebben de bewoners de rechter gevraagd deze bouwvergunning te schorsen. De Raad van State heeft echter in haar uitspraak van vandaag (15 mei) besloten die schorsing op te heffen. Hierna is de bouwvergunning weer van kracht geworden. De gemeente heeft de uitspraak van de rechter afgewacht alvorens met de bouwactiviteiten te starten. De gemeente verwacht de opvangvoorziening begin augustus 2007 te kunnen openen. 

Al in 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de locatie van deze tijdelijke dagopvangvoorziening op het veldje aan het Couwenburg in Rotterdam-centrum. De voorziening is nodig omdat na de nieuwbouw van de kerk aan de Mauritsweg de dagopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen op die plek niet meer terugkomt. De dagopvangvoorziening wordt aan het Couwenburg neergezet voor een periode van maximaal 5 jaar (tot uiterlijk 1 mei 2012).

Tegen de afgifte van de bouwvergunning is door zo’n 360 omwonenden bezwaar gemaakt. Na behandeling van de inhoudelijke bezwaren tijdens een openbare hoorzitting heeft de algemene bezwaarschriftencommissie het college van burgemeester en wethouders geadviseerd de bezwaren niet-ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren. Het college heeft op 10 april 2007 dit advies overgenomen. Hierna is de gemeente naar de rechter gestapt met het verzoek de schorsing van de bouwvergunning op […] Continue Reading…

Methodiekbeschrijving Wijkweb Oude Westen

Een veilige, leefbare stad kan niet zonder actieve inwoners. Officiële instanties kunnen veel doen in een wijk, maar zonder gemotiveerde bewoners bereik je niet veel. In het Oude Westen werken die actieve burgers, wijkambassadeurs genaamd, samen in het Wijkweb.

Wijkambassadeurs zijn bewoners, ondernemers, dienstverleners en andere betrokkenen uit de wijk. Samen vormen ze het Wijkweb Oude Westen, een informatienetwerk van meer dan 100 ambassadeurs die zich samen inzetten voor een veilige, schone en sociale buurt. Via sms-berichten houden ze elkaar op de hoogte van het laatste nieuws in de wijk. Ook komen de wijkambassadeurs regelmatig samen om zaken over de wijk te bespreken. Met elkaar én met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de (deel)gemeente, politie en woningbouwcorporaties.

Het Wijkweb Oude Westen is bedacht door stadsmarinier Jan de Kloet. Ook andere wijken en buurten kunnen een wijkweb oprichten

Groepsaanpak werkt: geen criminele jeugdgroepen meer in Charlois

Sinds 2004 zet deelgemeente Charlois actief in op de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze aanpak werpt nu haar vruchten af. Bij de start van de aanpak waren er15 jeugdgroepen, waarvan 3 crimineel. Nu zijn er géén criminele groepen meer in de deelgemeente Charlois. In de lichtere kwalificaties zijn er 7 kleine groepen gesignaleerd: 6 hinderlijke groepen en slechts1 overlastgevende groep.

Sinds 3 jaar inventariseert de Politie Rotterdam-Rijnmond het aantal problematische jeugdgroepen. Buurtagenten brengen deze groepen met de zogenaamde “Beke”- shortlist in kaart. Er zijn drie categorieën jeugdgroepen: hinderlijke, overlastgevende en criminele.

Een inventarisatie stelt niets voor zonder een aanpak. De Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam heeft daarom voor haar eigen stad een aangepaste integrale, uniforme aanpak ontwikkeld.

De aanpak vindt altijd plaats onder regie van de (deel)gemeente. Dit wil niet zeggen dat de deelgemeente eindverantwoordelijk is. Zij stuurt het proces aan. Alle partners dragen een eigen verantwoordelijkheid en werken in een korte periode zeer intensief met elkaar samen om de overlast op straat te verminderen.

De aanpak bestaat uit:

–     een individueel gedeelte (wie zitten er precies in de groep, wat zijn de problemen, uit welk gezin zijn deze jongere afkomstig, de jongere en zijn/haar ouders worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek);

–     een groepsgericht gedeelte (wie zijn de leiders, wie zijn de meelopers, communicatie naar bewoners);

–     en een domeingerichte aanpak (verlichting, hangplekken).

Uit het inventarisatieonderzoek blijkt dat er in 2006 in Charlois zeven kleine jeugdgroepen van vijf tot twintig personen waren. Onder deze groepen zit geen criminele groep. In 2005 waren in vier wijken van Charlois nog vijf grote […] Continue Reading…

Rotterdamse Opvoedingsondersteuning succesvol

“Mijn gezin is nu veel leuker geworden, er wordt gelachen, gespeeld en gepraat over alles op een rustige manier”.Aldus een ouder die deelneemt aan één van de zes Rotterdamse projecten opvoedingsondersteuning. Uit een vandaag gepresenteerde tussenrapportage blijkt dat vrijwel alle gezinnen tevreden zijn over de hulp die zij krijgen.

Effecten

Jeugdwethouder Leonard Geluk is blij met deze tussenrapportage; “We hebben flink geïnvesteerd in opvoedingsondersteuning, het is goed om te zien dat deze investering zijn vruchten afwerpt”. Daar waar ouders de regie kwijt waren over hun gezin en huishouden hebben zij na de ondersteuning de touwtjes weer in handen en meer aandacht voor de opvoeding van hun kinderen. Schuldsanering isbijvoorbeeld ingeschakeld en vervuiling in huis aangepakt. Ook is het opvoedgedrag van de ouders verbeterd, zodat de kinderen beter luisteren en er weer rust en ritme in huis heerst. De overlast, die kinderen en jongeren in de buurt veroorzaakten, verminderde ook na de ondersteuning in hun gezin. De werkwijze in de projecten blijkt voor gezinnen van allerlei komaf effectief te zijn: Nederlands, Marokkaans, Antilliaans, Ghanees, etc.

Zes unieke projecten

De projecten hebben allen een unieke aanpak in gezinsbegeleiding, die tot twee jaar geleden nog niet in Rotterdam werd uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten Eigen Kracht-conferenties, Gezinskracht, Vroegtijdige Interventie in Gezinnen (VIG), VoorZorg, Gezamenlijke Aansturing Aanpak Feijenoord (GAAF) en Home-start.

GGD Rotterdam-Rijnmond coördineert de projecten, het ministerie van VWS financiert. De meeste projecten worden aangeboden vanuit een JONG-centrum. De tussenrapportage geeft de stand van zaken van elk project in het vierde kwartaal van 2006. Ze […] Continue Reading…

Escortcontrole door vreemdelingenpolitie weer succesvol

Personeel van de Eenheid Vreemdelingenpolitie van de politie Rotterdam-Rijnmond heeft, in overleg met het Openbaar Ministerie, vrijdag 13 oktober jl. een escortcontrole gehouden waarbij vier prostituees zijn gecontroleerd.

De controle werd uitgevoerd volgens de zogenaamde hotelprocedure. Deze landelijke procedure wordt niet gezien als uitlokking.
De procedure houdt in dat personeel van het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel zich voordoen als klant. Zij maken een afspraak met een escortbureau en vragen om een prostituee. Op het moment van aankomst wordt de prostituee en haar eventuele chauffeur gecontroleerd op legitimatie, verblijfsvergunning etc.
Personeel van de Eenheid Vreemdelingenpolitie heeft vrijdag 13 oktober vanuit een woning in Rotterdam vier escortbureaus benaderd. Door de bureaus werd een prostituee geleverd, waarna deze vrouwen, in leeftijd variërend tussen de 27 en 31 jaar oud, zijn gecontroleerd. De vrouwen waren afkomstig uit Rusland, Thailand, Kroatië en Tsjechië
De Russische vrouw maakte gebruik van een Hongaars vervalst paspoort. Zij kreeg hiervoor een proces-verbaal en wordt uitgezet naar Rusland.
De Thaise vrouw werkte als au pair in Nederland en werkte onder dwang van haar familie in de prostitutie. De Kroatische vrouw bleek, na onderzoek, het slachtoffer van mensenhandel te zijn en de Tsjechische vrouw werkte vrijwillig in de prostitutie. Geen van de vrouwen had een vergunning om te werken.
De gemeente, belastingdienst en de arbeidsinspectie stellen een nader onderzoek in naar de escortbureaus.

“Bericht van de stadsmarinier” na sluiting overlastgevend pand

Er wordt hard ingezet om de drugsoverlast in het Oude Westen een halt toe te roepen. Samen met de deelgemeente, de politie, de woningcorporaties en de gemeentelijke diensten verzet de stadsmarinier veel werk. Onlangs is er in een huis aan de Coolsestraat geruimd. De omgeving had last van een ‘drugspand’ en klaagde over overlast. Het interventieteam bezocht het huis en trof drugs aan. De aanwezige personen zijn aangehouden. Inmiddels is de huur van de woning opgezegd. Het huis wordt schoongemaakt en zal worden verhuurd aan nieuwe bewoners. 

Over deze resultaten informeert de stadsmarinier van het Oude Westen – Tijs Nederveen – gericht de bewoners en ondernemers van de wijk; per sms-alert of via een ‘bericht van de stadsmarinier’ die huis aan huis verspreid wordt.

Naast deze informatie roept de stadsmarinier ook op om alert te zijn op overlast. Dat geldt voor iedereen! Een ‘drugspand’ is te herkennen aan de volgende kenmerken:
• Veel aanloop door vreemde figuren
• Mensen die kort binnen zijn
• Overlast door schreeuwen/roepen naar de woning
• Aanbellen op vreemde tijdstippen (soms de hele nacht door)
• Aanbellen bij buren om toch het portiek binnen te komen
• Leefpatroon verschoven naar de avond/nacht
• Stankoverlast (bijv. een penetrante hennepgeur)
• Wateroverlast

Resultaten actieprogramma

Resultaten actieprogramma Maatschappelijke Integriteit

In de eerste helft van 2008 heeft de politie 39 verdachten van mensenhandel, seksueel misbruik en handel in verdovende middelen aan justitie overgedragen. Het gaat om personen uit criminele netwerken die zich bezighouden met mensenhandel. Ook werden er 57 nog niet bekende slachtoffers van mensenhandel in de mensenhandelketen opgespoord door de politie. Het Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) heeft hen een hulpverleningstraject aangeboden. Deze en andere gegevens staan in de brief over de halfjaarresultaten van het actieprogramma Maatschappelijke Integriteit die het College van B en W naar de Gemeenteraad heeft gestuurd.

Een ander actiepunt is de aanpak van hennepkwekerijen. In de eerste helft van dit jaar zijn er 524 meldingen over hennepteelt ontvangen. Alle meldingen zijn door het hennepteam gecontroleerd. Uiteindelijk zijn er 159 hennepkwekerijen opgerold. Verder zijn alle 62 coffeeshops tenminste twee keer gecontroleerd in de eerste zes maanden van 2008. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke waarschuwing wegens het overschrijden van de maximaal toegestane handelshoeveelheid en 1 bestuurlijke last onder dwangsom omdat de leidinggevende afwezig was.